Logga in

Stadgar

Stadgar


STADGAR

FÖR HALLSTAHAMMAR-KOLBÄCKS BÅTKLUBB
§1

Hallstahammar-Kolbäcks Båtklubb med hemort Hallstahammar bildades 1980-10-01, varvid dessa stadgar antogs. Stadgarna reviderades 2005-01-20 och 2009-01-22.. En allmännyttig, ideell förening för båtägare och andra av sjösport och sjöliv intresserade personer. Ändamålet är att tillvarata medlemmarnas intressen och verka för en sund utveckling av sjösporten, med god miljö samt gott kamrat- och sjömanskap.§2

Medlemskap kan erhållas av envar, som ansluter sig till klubbens ändamål. Ansökan om medlemskap ska ske skriftligt till styrelsen, som beslutar om nya medlemskap.2.1 Medlemskategorier. Medlemmar kan indelas i följande kategorier: Enskild båtplatsägande medlem, enskild medlem samt familjemedlem. Familjemedlemskap gäller för personer med samma bostadsadress. Familjemedlemmarna skall vara registrerade i klubben.2.2 Rättigheter. Medlem får nyttja klubbens anläggningar och utrustning samt delta i klubbens verksamhet.2.3 Skyldigheter. Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa klubbens stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut. Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens tillhörigheter, är ersättningsskyldig.

Båtplatsägande medlem skall utföra av styrelsen beordrad arbetsuppgift (arbetsplikten). Båt, vid båtplats inom klubbens hamnområde, skall vara ansvarsförsäkrad. Tilldelad båtplats får ej av medlem uthyras i andra hand. Ej brukad båtplats kan uthyras av styrelsen efter båtplatsägarens godkännande.2.4 Utträde. Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. Medlem som inte erlagt fastställd avgift inom föreskriven tid kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben.2.5 Uteslutning. På styrelsens förslag kan medlem av ordinarie eller extra föreningsmöte uteslutas ur klubben om

klubbens syfte motverkas

klubbens intressen skadas

stadgade skyldigheter ej fullgörs

handlingssätt eller uppträdande inom eller utom klubben är sådant att klubbens anseende äventyras.

För beslut om uteslutning fordras minst 2/3 majoritet.

Av kallelsen till föreningsmötet skall framgå att ett uteslutningsärende ska behandlas. Till sådant föreningsmöte skall den aktuelle medlemmen kallas skriftligen. Denna kallelse skall innehålla styrelsens motivering till föreslagen uteslutning.§3

Avgifter till klubben: Personlig andelsavgift och årsavgift, samt för icke båtplatsägande medlem: Medlemsavgift eller familjemedlemsavgift. Andelsavgift, vars storlek är en summering av bygg-och markplaneringskostnader, erlägges vid tilldelning av båtplats. Årsavgift och medlemsavgift, vars storlek fastställes av årsmötet, erlägges senast 1:a april varje år, eller vid inträde i klubben. Medlem, som antages efter 1:a oktober, befrias från årsavgift för innevarande kalenderår. I årsavgiften ingår underhållskostnad för brygga och hamnområde, beräknat genom multiplicering av disponerad brygglängd och av årsmötet fastställt löpmeterpris.§4

Båtklubbens angelägenheter handhas av styrelse, bestående av 7 ordinarie ledamöter samt 3 suppleanter, vilka samtliga kallas till varje styrelsemöte.. Ordförande, sekreterare, kassör samt 4 ordinarie ledamöter utan specificerade uppgifter. Klubben tecknas av ordförande och kassör var för sig. Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och fler än hälften är närvarande.

Styrelsen sammanträder så ofta detta är av behov påkallat. Det åligger styrelsen att verkställa mötesbeslut.

Senast den 15 januari skall klubbens kassabok vara behörigen avslutad per den 31 december.

Styrelsens protokoll, verifikationer och övriga handlingar skall hållas tillgängliga för revisorerna.

Till årsmötet skall avgivas årsberättelse.

All omröstning sker öppet. Enkel röstövervikt gäller.

För handhavande av klubbens angelägenheter ansvarar styrelsens ledamöter solidariskt inför mötet, dock är endast de ledamöter som deltagit i ett beslut ansvariga för detta. Där ledamot försummat eller misslyckats med ett enskilt uppdrag, är ansvaret enskilt.§5

Det åligger ordförande att

Leda förhandlingar vid klubbens och styrelsens sammanträden

Sammankalla styrelsen när han anser detta påkallat eller när minst två av styrelsens ledamöter begär detta

Förse justerade protokoll med underskrift

Vaka över att fattade beslut verkställes

Vaka över stadgarnas efterlevnad

Tillse att klubbens intressen tillvaratages

Alltid vara klubbens representant.§6

Det åligger sekreteraren att

På ordförandes uppmaning kalla till sammanträden

Vid sammanträden föra protokoll

För underskrift framlägga utgående skrivelser (vilka av sekreteraren kontrasigneras)

Förvara klubbens protokoll, korrespondens och förekommande handlingar.§7

Det åligger kassören att

Uppbära, förvalta och ansvara för klubbens kassa

I bank insätta klubbens tillgängliga medel

Vid insättning och uttag i bank teckna klubbens namn

Föra noggranna räkenskaper

Föra fullständig matrikel över klubbens medlemmar och båtplatser

Vid varje årsmöte föredra föregående års räkenskaper.§8

Revisorerna skall vara två med en suppleant. Deras uppgift är att före varje årsmöte, eller vid behov, revidera och vitsorda kassörens kassarapport samt vid årsmötet föredra revisionsberättelsen. I denna skall lämnas upplysning om klubbens ekonomiska ställning samt yttrande om förvaltningen och styrelsens ansvarsfrihet.§9

Valberedningen skall bestå av två ordinarie ledamöter, varav en sammankallande, samt en suppleant. Väljes av årsmötet för en tid av ett år.§10

Ordinarie årsmöte skall hållas före februari månads utgång, dessutom skall ett vår- och ett höstmöte hållas. Kallelse till medlemsmöte skall ske minst 8 dagar i förväg. För att mötet skall vara beslutsmässigt fordras att minst 20 medlemmar är närvarande. Extra medlemsmöte hålles då styrelsen finner så påkallat, på skriftlig begäran från revisorer eller då minst 20 medlemmar, med uppgivande av anledning, gör skriftlig framställan därom. Vid extra medlemsmöte får endast de frågor behandlas, som enligt kallelsen föranlett mötet och som ej gäller ändring av klubbens förut på ordinarie möte fattade beslut. Utan styrelseledamot må ej möte hållas. Vid omröstning äger varje medlem en röst. Röstning med fullmakt är ej tillåten. Medlem får ej delta i omröstning gällande fråga där vederbörande är jävig. Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som biträdes av ordförande för mötet. Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som vinner efter lottning.§11

Vid årsmöte, där särskild ordförande och justerare väljes, föredrages styrelseberättelse, revisionsberättelse samt fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

Vid årsmöte väljes styrelse, som skall bestå av 7 ledamöter samt 3 suppleanter, för en tid av två år. Ordförande väljes av årsmötet, övriga poster fördelas inom styrelsen. Ordförande och 2 ledamöter samt 2 suppleanter, väljes jämna år. Övriga ledamöter och suppleanter, väljes ojämna år.§12

Föreligger förslag till stadgeändring, skall detta framgå av kallelsen. För att ett ändringsförslag skall kunna antas, måste det godkännas av två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Godkännandet skall ske med minst 2/3 majoritet.

Vid andra godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad.§13

Förslag om klubbens upplösning kan framställas endast på ordinarie årsmöte och skall delgivas genom annons. För beslut om upplösning fordras ¾ majoritet av de närvarande vid två på varandra följande möten, varav ett skall vara årsmöte. Vid beslut om upplösning skall klubbens tillgångar överlämnas till annat samfund, som tjänar samma syften som HKBK. Om detta skall också mötet ta beslut.§14

Skulle tvetydighet angående tolkning av stadgarna uppstå, gäller styrelsens tolkning.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.